باغ های انگور سی سخت

 

 

 

دورنمایی از سی سخت

 

 

تخم پرندگان

 

غار برفی

 

 

گل ختمی

 

قلم کوه

 

 

تصاویری از بزهای کوهی منطقه حفاظت شده دنا

 

 

بزکوهی

 

بزکوهی

 

بزکوهی

 

بزکوهی

 

بزکوهی