نقش برجسته روی سنگ نشان از دلاوری فردی داشته که سال ها پیش در گور آرمیده است. تفنگ در فرهنگ مردم این دیار از اهمیت والایی برخودار است و به جرئت می توان گفت که یکی از داشته های هر خانه ای تفنگ می باشد. اگرچه بسیاری از این وسیله هیچ استفاده ای نمی کنند، اما در فرهنگ کهن استان و از جمله سی سخت اهمیت زیادی دارد.  این امر نشانگر روح حماسی و دلاوری مردمان این منطقه است. 

شوربختانه چند سال پیش گورستان قدیمی شهر بدستور شهردار وقت از بین رفت و استخوان های بسیاری از گور بیرون کشده شد، اما این سنگ بر گور دسته جمعی مردگان دیروز جای گرفت تا تکه ای از فرهنگ این دیار کهن به یادگار ماند.